nyehs:

Homie stuck in a tree
gasaii:

By Yoshinori